Kierownik Oddziału Orzecznictwa

Natalia Szóstak
tel. 58 30 77 588


Zadania Oddziału:


 1. Rozpatrywanie odwołań od decyzji starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, (a także w trybach nadzwyczajnych uchylenia, zmiany, stwierdzenia nieważności decyzji i wznowienia postępowania) w sprawach:
  1. wywłaszczeń i odszkodowań,
  2. zwrotów nieruchomości wywłaszczonych,
  3. zezwoleń na zajęcie i udostępnienie nieruchomości oraz zezwoleń na zakładanie ciągów drenażowych i urządzeń służących do przesyłania m.in. energii elektrycznej oraz odszkodowań z tego tytułu,
  4. odszkodowań za grunty wydzielone w wyniku podziału pod drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela,
  5. odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, które z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
  6. odszkodowań za nieruchomości objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej lub powiatowej albo o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej gminnej lub powiatowej, przejęte z mocy prawa na własność gmin lub powiatów albo odnośnie których ograniczono sposób korzystania,
  7. odszkodowań za nieruchomości wchodzące w skład linii kolejowych, które z dniem 1 czerwca 2003 r. stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa.