kontaktKierownik Oddziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa:

Beata Cicharska

tel. kontaktowy 58 30 77 664


wyniki kontroli


 Zadania Oddziału:


1) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji (a także w trybach nadzwyczajnych uchylenia, zmiany decyzji i wznowienia postępowania) dotyczących nabycia lub przekazania na rzecz podmiotów trzecich mienia Skarbu Państwa, w szczególności na podstawie ustaw:

a) o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

b) o samorządzie województwa,

c) o rezerwach strategicznych,

d) o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych,

e) Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,

f) Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

g) o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji (a także w trybach nadzwyczajnych uchylenia, zmiany decyzji i wznowienia postępowania) dotyczących nabycia przez podmioty trzecie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz prawa własności położonych na tych nieruchomościach budynków, innych urządzeń i lokali, w szczególności na podstawie ustaw:

a) o gospodarce nieruchomościami,

b) o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (również nabycie prawa własności nieruchomości przez Skarb Państwa),

c) o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,

d) o ochronie przyrody,

e) o jednostkach doradztwa rolniczego,

f) o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji (a także w trybach nadzwyczajnych uchylenia, zmiany decyzji i wznowienia postępowania) dotyczących trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa, w szczególności na podstawie ustaw:

a) o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

b) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

c) o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,

d) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,

e) o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,

f) o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,

g) o transporcie kolejowym,

h) o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,

i) o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym;

4) przeprowadzanie postepowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji (a także w trybach nadzwyczajnych uchylenia, zmiany decyzji i wznowienia postępowania) w sprawach stwierdzenia i potwierdzenia reprezentacji Skarbu Państwa oraz wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;

5) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji (a także w trybach nadzwyczajnych uchylenia, zmiany decyzji i wznowienia postępowania) stwierdzających, czy nieruchomość podlegała przejęciu na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej;

6) rozpatrywanie odwołań od decyzji starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (a także w trybach nadzwyczajnych uchylenia, zmiany, stwierdzenia nieważności decyzji i wznowienia postępowania) dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w szczególności na podstawie ustaw:

a) o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

b) o gospodarce nieruchomościami,

c) o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;

7) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu na własność Skarbu Państwa gospodarstw (nieruchomości) rolnych;

8) przekazywanie władania lasami i gruntami przeznaczonymi do zalesienia, znajdującymi się w zasobach Państwowego Funduszu Ziemi, które przeszły w zarząd Lasów Państwowych, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw;

9) prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego dotyczących rozporządzania mieniem Skarbu Państwa, w szczególności na podstawie ustaw:

a) o portach i przystaniach morskich,

b) o Agencji Mienia Wojskowego,

c) o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;

10) rozpatrywanie wniosków starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz państwowych jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez wojewodę o wyrażenie zgody w sprawach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa;

11) rozpatrywanie wniosków starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

12) sprawowanie nadzoru i prowadzenie kontroli starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w szczególności na podstawie ustaw:

a) o gospodarce nieruchomościami,

b) o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

c) o Agencji Mienia Wojskowego,

d) o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,

e) o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

f) o Krajowym Zasobie Nieruchomości,

g) o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;

13) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad podziałem dotacji dla starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz opiniowanie dla Wydziału Finansów i Budżetu wniosków o zwiększenie przyznanej dotacji;

14) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad planowaniem i wykonywaniem przez starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa lub oddanych w jego użytkowanie wieczyste;

15) realizowanie zadań w zakresie ewidencji i sprawozdawczości:

a) przygotowywanie sprawozdań o stanie mienia i ewidencji majątku Skarbu Państwa,

b) sporządzenie informacji dotyczących przedsiębiorstw państwowych dla potrzeb sprawozdawczości państwowej,

c) prowadzenie wykazu przedsiębiorstw państwowych, dla których wojewoda pełnił lub pełni funkcję organu założycielskiego wraz z wykazem archiwów przechowujących dokumenty płacowe zlikwidowanych i sprywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych,

d) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa informacji o nieruchomościach wchodzących w skład mienia, o którym mowa w pkt 16 - 19;

16) wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa wobec innego niż środki finansowe mienia:

a) pozostałego po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

b) pozostałego po rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania,

c) przejętego przez Skarb Państwa z innych tytułów,

d) przekazanego na podstawie art. 58a i art. 60 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wobec nieruchomości, w odniesieniu do których wojewoda wydał decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu na podstawie art. 46a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

17) reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do spadków przypadających Skarbowi Państwa, w tym długów spadkowych, z zastrzeżeniem kompetencji przyznanych starostom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej oraz konsulom;

18) przejmowanie innego niż środki finansowe mienia pozostałego po przedsiębiorstwie państwowym wykreślonym z rejestru przedsiębiorców lub gospodarowanie tym mieniem;

19) przyjmowanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny mienia;

20) zatwierdzanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;

21) wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

22) przekazywanie nieruchomości, wchodzących w skład mienia, o którym mowa w pkt 16 i 18, wraz z dokumentacją, na żądanie właściwego ministra, na rzecz podmiotu wskazanego w żądaniu;

23) przygotowywanie projektów oświadczeń oraz umów dotyczących umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności Skarbu Państwa wynikających z realizowanych przez wojewodę zadań z zakresu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, na podstawie art. 56 i 57 ustawy o finansach publicznych;

24) wykonywanie czynności o których mowa w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości, innych niż z zakresu nadzoru nad starostami (prezydentami miast na prawach powiatu);

25) przygotowywanie projektów zarządzeń wojewody pomorskiego w zakresie bonifikat na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;

26) zamieszczanie na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przekazanych przez starostów (prezydentów miast na prawach powiatu), wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.