kontaktKierownik Oddziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa:

Beata Cicharska

tel. kontaktowy 58 30 77 664


wyniki kontroli


 Zadania Oddziału:


 1)     regulowanie stanów prawnych nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Skarbu
Państwa na podstawie przepisów szczególnych, w tym:

a)     uwłaszczanie państwowych (komunalnych) osób prawnych, Banku Gospodarki
Żywnościowej, państwowych instytucji kultury oraz przedsiębiorstw państwowych utworzonych na podstawie zarządzeń Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa;

b)    stwierdzanie nabycia przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntów pozostających w ich władaniu, wchodzących w skład linii kolejowej oraz prawa własności budynków, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach;

c)      stwierdzanie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także na rzecz zakładającego lotnisko użytku publicznego, zarządzającego lotniskiem oraz inwestora budowli przeciwpowodziowych;

d)    stwierdzanie nabycia przez uczelnie publiczne prawa własności gruntów Skarbu
Państwa pozostających w dniu 1 września 2005 r. w użytkowaniu wieczystym
uczelni;

e)     stwierdzanie nabycia przez inwestora w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, użytkowania wieczystego gruntu
oraz nabycia prawa własności budynków, innych urządzeń i lokali;

f)     przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa stanowiących lotniska lub ich części,
w drodze użyczenia, na co najmniej 30 lat, jednostkom samorządu terytorialnego;

g)      regulowanie   stanów   prawnych     nieruchomości    Skarbu   Państwa    znajdujących   się w  granicach   parków narodowych   poprzez  potwierdzanie nabycia przez parki narodowe prawa  użytkowania  wieczystego  nieruchomości  Skarbu Państwa  oraz  prawa  własności położonych  na  tych  nieruchomościach budynków, innych  urządzeń  i  lokali;

h)    potwierdzanie nabycia z mocy prawa przez parki narodowe prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych dotychczas w trwały zarząd parków narodowych oraz nabycia własności położonych na tych nieruchomościach budynków, innych urządzeń i lokali oraz w zakresie potwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, znajdujących się
w granicach parków narodowych, pozostających we władaniu parków narodowych,
oraz nabycie przez parki narodowe prawa użytkowania wieczystego oraz własności położonych na tych nieruchomościach budynków, oraz innych urządzeń i lokali;

2)     rozpatrywanie odwołań od decyzji wydawanych przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące gospodarki
nieruchomościami oraz sprawowanie nadzoru, w szczególności w sprawach:

a)     gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,

b)     przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo
własności;

3)     wydawanie decyzji w I instancji w sprawach wynikających z ustawy o autostradach płatnych oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w szczególności dotyczących stwierdzenia ustanowienia trwałego zarządu
na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich na nieruchomościach województwa pomorskiego
oraz na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na drogach krajowych;

4)     rozpatrywanie wniosków starostów oraz państwowych jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Wojewodę o wyrażenie zgody w sprawach gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa;

5)     prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa własności gruntów wchodzących w skład linii kolejowych pozostających we władaniu PKP S.A., a przez PKP S.A. nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycie własności budynków, lokali i innych urządzeń znajdujących się
na gruncie;

6)     planowanie, wykonywanie i rozliczanie realizowanych w ramach budżetu Wojewody zadań wchodzących w zakres gospodarki nieruchomościami, w tym merytoryczny nadzór oraz kontrola prawidłowego wykorzystywania dotacji celowych przekazywanych samorządom
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

7)     merytoryczny nadzór nad planowaniem i wykonywaniem dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa;

8)     wykonywanie zadań Wojewody, wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego;

9)     realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, tj. przygotowywanie decyzji potwierdzających nabycie przez gminy z mocy prawa własności nieruchomości rolnych Skarbu Państwa
oraz przygotowywanie decyzji ustanawiających na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad trwały zarząd nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa;

10)  realizacja zadań wynikających z dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu
reformy rolnej, w szczególności przygotowywanie decyzji stwierdzających czy nieruchomość rolna podlega przejęciu na własność Skarbu Pasńtwa;

11)  realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w szczególności warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa;

12)  realizowanie zadań wynikających z ustawy o portach i przystaniach morskich, w szczególności przekazywanie w drodze umowy, nieodpłatnie na własność gminom, na ich wniosek, grunty Skarbu Państwa nieoddane w użytkowanie wieczyste, położone w granicach portów i przystani morskich;

13)   prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji I instancji dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa oraz przekazywania mienia państwowego na rzecz
właściwych gmin;

14)  prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa oraz przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz
samorządów powiatowych i samorządu województwa;

15)  prowadzenie postępowań w sprawach zmian, uchyleń oraz nieważności decyzji komunalizacyjnych.

16) wykonywanie uprawnień i obowiązków organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstw państwowych, w tym:

a) nadzorowanie w imieniu Wojewody przedsiębiorstw państwowych znajdujących się w upadłości,

b) przygotowywanie projektów aktów prawnych Wojewody, jako organu założycielskiego;

17) realizowanie zadań w zakresie ewidencji i sprawozdawczości:

a) przygotowywanie sprawozdań o stanie mienia i ewidencji majątku Skarbu Państwa,

b) sporządzenie informacji dotyczących przedsiębiorstw państwowych dla potrzeb sprawozdawczości państwowej,

c) prowadzenie wykazu przedsiębiorstw państwowych, dla których Wojewoda pełnił lub pełni funkcję organu założycielskiego wraz z wykazem archiwów przechowujących dokumenty płacowe zlikwidowanych i sprywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych;

18) wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa wobec innego niż środki finansowe mienia:

a) pozostałego po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

b) pozostałego po rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania,

c) przejętego przez Skarb Państwa z innych tytułów;

19) reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do spadków przypadających Skarbowi Państwa, w tym długów spadkowych, z zastrzeżeniem kompetencji przyznanych starostom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej oraz konsulom;

20) przejmowanie innego niż środki finansowe mienia pozostałego po przedsiębiorstwie państwowym wykreślonym z rejestru przedsiębiorców lub gospodarowanie tym mieniem;

21) przyjmowanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny mienia;

22) sporządzanie planu realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, o której mowa w art. 10a ustawy o gospodarce nieruchomościami;

23) wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

24) przekazywanie nieruchomości, wchodzących w skład mienia, o którym mowa w pkt 18 – 21, wraz z dokumentacją, na żądanie właściwego ministra, na rzecz podmiotu wskazanego w żądaniu;

25) przygotowywanie projektów oświadczeń oraz umów dotyczących umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności Skarbu Państwa wynikających z realizowanych przez wojewodę zadań z zakresu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, na podstawie art. 56 i 57 ustawy o finansach publicznych.