Kierownik Oddziału

Anna Bakinowska
godziny urzędowania: 7.45-15.45
tel. 59 84 11 067
fax 59 84 25 929
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do zakresu działania  Oddziału Zamiejscowego Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa należy w szczególności:

1) Regulowanie stanów prawnych nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie przepisów szczególnych, a w tym:

a) uwłaszczanie państwowych ( komunalnych ) osób prawnych, Banku Gospodarki Żywnościowej, państwowych instytucji kultury oraz przedsiębiorstw państwowych utworzonych na podstawie zarządzeń Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa;

b) stwierdzanie nabycia przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntów pozostających w ich władaniu, wchodzących w skład linii kolejowej oraz prawa własności budynków, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach;

c) stwierdzanie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad , a także na rzecz zakładającego lotnisko użytku publicznego , zarządzającego lotniskiem oraz inwestora budowli przeciwpowodziowych;

d) stwierdzanie nabycia przez uczelnie publiczne prawa własności gruntów Skarbu Państwa pozostających w dniu 1 września 2005 r. w użytkowaniu wieczystym uczelni;

e) stwierdzenie nabycia przez inwestora w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności budynków, innych urządzeń i lokali;

f) przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa stanowiących lotniska lub ich części , w drodze użyczenia, na co najmniej 30 lat, jednostkom samorządu terytorialnego;

g) regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w granicach parków narodowych.

2) Rozpatrywanie odwołań od decyzji wydawanych przez starostę ( prezydenta miasta na prawach powiatu ) wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące gospodarki nieruchomościami oraz sprawowanie nadzoru, w szczególności w sprawach:

a) gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,

b) przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności.

3) Wydawanie decyzji w I instancji w sprawach wynikających z ustawy o autostradach płatnych oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w szczególności dotyczących stwierdzenia ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich na nieruchomościach województwa pomorskiego oraz na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na drogach krajowych.

4) Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa własności gruntów wchodzących w skład linii kolejowych pozostających we władaniu PKP S.A., a przez PKP S.A. nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tym gruncie.

5) Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji dotyczących stwierdzenia nabycia z mocy prawa oraz przekazywania mienia państwowego na rzecz właściwych gmin.

6) Prowadzenie postępowań w sprawach zmian, uchyleń oraz nieważności decyzji komunalizacyjnych.

7) Realizowanie zadań wynikających z przepisów dotyczących prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości ( mienie zabużańskie ) poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wydawanie decyzji I instancji, a w szczególności:
a) rozpatrywanie wniosków w sprawach dotyczących rekompensat z tytułu pozostawienia mienia zabużańskiego i przygotowywanie projektów pism, postanowień i decyzji;

b) weryfikacja legalności zaświadczeń i decyzji potwierdzających „uprawnienia zabużańskie” wydanych przez urzędy rejonowe i starostwa powiatowe;

c) współpraca z organami państwowymi i instytucjami dotycząca realizacji prawa do rekompensaty w drodze nabycia nieruchomości Skarbu Państwa.

8) Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji stwierdzających nabycie z mocy prawa na własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa gruntów znajdujących się w ich władaniu w dniu 31 grudnia 1998 r., a zajętych pod drogi publiczne – dla całego obszaru województwa pomorskiego, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.