Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Anna Godyńska


Z-ca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Beata Kryger


kontaktSekretariat
Ewa Cich

pok. nr 82
tel.: 58 307 73 34
fax: 58 301 17 33


Szczegółowe informacje o Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej.


W skład Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców wchodzą:

 • Oddział ds. Obywatelstwa i Egzekucji Administracyjnych
 • Oddział Paszportów w Gdańsku wraz z podległymi mu terenowymi punktami paszportowymi
 • Oddział Paszportów w Gdyni wraz z podległymi mu terenowymi punktami paszportowymi
 • Oddział Zamiejscowy w Słupsku wraz z podległymi mu terenowymi punktami paszportowymi
 • Oddział do spraw Legalizacji Pobytu Cudzoziemców
 • Oddział do spraw Legalizacji Zatrudnienia Cudzoziemców
 • samodzielne stanowiska pracy do spraw organizacyjno administracyjnych

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców należy w szczególności:

W zakresie działania Oddziału ds. Obywatelstwa i Egzekucji Administracyjnych:

 • wydawanie decyzji w trybie odwoławczym w sprawach dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 • sprawowanie nadzoru nad organami gmin w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych (w tym prowadzenia szkoleń, wykonywania kontroli, przedstawiania ocen i wniosków),
 • odpowiedzi na skargi na decyzje Wojewody w sprawach dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych skierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • udział w imieniu Wojewody w posiedzeniach Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego w sprawach dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 • prowadzenie spraw z zakresu egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym,
  prowadzenie spraw i wydawanie decyzji w przedmiocie nabycia, posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego,
 • prowadzenie spraw i wydawanie decyzji związanych z rejestracją stanu cywilnego, sprawowanie nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego, w tym także zadań z ustawy o zmianie imion i nazwisk,
 • sprawowanie nadzworu i współdziałanie z organami samorządów w zakresie realizacji zadań związanych z repatriacją Polaków z Kazachstanu i innych terytoriów,
 • prowadzenie korespondencji konsularnej,
 • współpraca z Kancelarią Prezydenta RP w zakresie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie,
 • organizacja jubileuszy 100 lecia urodzin.

W zakresie działania Oddziałów  Paszportów w Gdańsku i Gdyni:

 • podejmowanie decyzji o wydawaniu,  odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego,
 • współdziałanie z polskimi placówkami dyplomatycznymi i urzędami konsularnymi za granicą w sprawach paszportowych,
 • wydawanie postanowień na wniosek urzędu morskiego w kwestii występowania bądź braku przesłanek do odmowy wydania paszportu w odniesieniu do osób występujących o wystawienie książeczki żeglarskiej,
 • udostępnianie danych przetwarzanych w ewidencji paszportowej w zakresie niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań organom bezpieczeństwa państwa, sądom, prokuraturom, Ministrowi właściwemu do Spraw Finansów Publicznych.

W zakresie działania Oddziału Zamiejscowego w Słupsku:

 • podejmowanie decyzji o wydaniu, odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego,
 • współdziałanie z polskimi placówkami dyplomatycznymi i urzędami konsularnymi za granicą w sprawach paszportowych,
 • wydawanie postanowień na wniosek urzędu morskiego w kwestii występowania lub braku przesłanek odmowy wydania paszportu w odniesieniu do osób występujących o wystawienie książeczki żeglarskiej,
 • udostępnianie danych przetwarzanych w ewidencji paszportowej w zakresie niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań organom bezpieczeństwa państwa, sądom, prokuratorom, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych,
 • prowadzenie w systemie informatycznym rejestrów spraw dotyczących: wiz, zezwoleń na pobyt czasowy, zezwoleń na pobyt stały, zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, wydania polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, wydania tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca, wydalenia obywatela Unii Europejskiej z terytorium RP, rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz wydania dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu i kart stałego pobytu członkom rodzin obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • prowadzenie postępowań i wydawania decyzji dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy,
 • prowadzenie postępowań i wydawania decyzji dotyczących zezwolenia na pobyt stały,
 • prowadzenie postępowań i wydawania decyzji dotyczących zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • prowadzenie postępowań i rejestrowanie pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i  członków ich rodzin, a także wydawania zaświadczeń i dokumentów potwierdzających stały pobyt obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej oraz kart pobytu i kart stałego pobytu członkom ich rodzin,
 • prowadzenie postępowań i wydawania decyzji dotyczących wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz prowadzenie ewidencji w tych sprawach,
 • prowadzenie postępowań i wydawania decyzji dotyczących przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej,
 • prowadzenie postępowań i wydawania decyzji dotyczących wydalenia obywatela Unii Europejskiej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wydawanie kart pobytu, polskich dokumentów podróży, tymczasowych polskich dokumentów podróży, dokumentów tożsamości cudzoziemca i wydawanie w tych sprawach decyzji, wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemcom oraz przedłużanie tych zezwoleń,
 • przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego w przypadku cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej o zniesieniu obowiązku wizowego lub wobec którego stosuje się częściowe lub całkowite zniesienie obowiązku wizowego, jeżeli możliwość taka jest przewidziana w umowie o zniesieniu obowiązku wizowego.

W zakresie działania Oddziału do spraw Legalizacji Pobytu Cudzoziemców:

 • prowadzenie w systemie informatycznym rejestrów spraw dotyczących: wiz, zezwoleń na pobyt czasowy, zezwoleń na pobyt stały, zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, wydania polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, wydania tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca, wydalenia obywatela Unii Europejskiej z terytorium RP, rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz wydania dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu i kart stałego pobytu członkom rodzin obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy,
 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia na pobyt stały,
 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • prowadzenie postępowań i rejestrowanie pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i  członków ich rodzin, a także wydawania zaświadczeń i dokumentów potwierdzających stały pobyt obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej oraz kart pobytu i kart stałego pobytu członkom ich rodzin,
 • prowadzenie postępowań i wydawania decyzji dotyczących wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz prowadzenie ewidencji w tych sprawach,
 • prowadzenie postępowań i wydawania decyzji dotyczących przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej,
 • prowadzenie postępowań i wydawania decyzji dotyczących wydalenia obywatela Unii Europejskiej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wydawanie kart pobytu, polskich dokumentów podróży, tymczasowych polskich dokumentów podróży, dokumentów tożsamości cudzoziemca i wydawanie w tych sprawach decyzji,
 • przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego w przypadku cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej o zniesieniu obowiązku wizowego lub wobec którego stosuje się częściowe lub całkowite zniesienie obowiązku wizowego, jeżeli możliwość taka jest przewidziana w umowie o zniesieniu obowiązku wizowego.

W zakresie działania Oddziału do spraw Legalizacji Zatrudnienia Cudzoziemców:

 • wydawanie zezwoleń na pracę,
 • przedłużanie zezwoleń na pracę,
 • uchylanie zezwoleń na pracę.
   

W zakresie działania  stanowiska do spraw Wyznań, Opieki nad grobami wojennymi: 

 • potwierdzenie nadania osobowości prawnej kościelnym jednostkom organizacyjnym i związkom wyznaniowym oraz potwierdzanie powoływania, odwoływania ich organów wykonawczych,
 • współdziałanie w postępowaniach dotyczących regulacji praw majątkowych kościołów i związków wyznaniowych, w tym nieodpłatne przekazywanie niektórych nieruchomości, przywracanie własności,
 • uzgadnianie tras uroczystości kościelnych na drogach publicznych w przypadku gdy zasięg planowanej pielgrzymki wykracza poza granice jednego powiatu,
 • przyjmowanie powiadomień o podjętych decyzjach władz kościelnych i związków wyznaniowych, w zakresie zniesienia bądź zmiany granic ich jednostek organizacyjnych,
 • sprawowanie nadzoru w zakresie opieki nad grobami, cmentarzami wojennymi na terenie województwa, opracowywanie planów finansowania zadań z tym związanych oraz kontrola nad organizacją i wykonywaniem tych zadań przekazanych przez Wojewodę organom samorządu,
 • realizacja zadań związanych z ochroną pamięci walk i męczeństwa,
 • sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
 • wydawanie decyzji w sprawach dotyczących odbycia zgromadzenia na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej,
 • realizacja zadań związanych z pomocą dla repatriantów.