Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku realizuje projekt nr 16/8-2017/OG - FAMI „Wsparcie dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w województwie pomorskim w latach 2018 – 2020” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Wartość całego projektu: 2.801.334 zł
Wkład FAMI: 2.101.000 zł
Wkład budżetu państwa: 700.334 zł

Projekt ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej (w tym pochodzenia polskiego) – szczególnie w zakresie zapewnienia doradztwa i pomocy w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi, aktywizacji zawodowej, nabywania kompetencji językowych oraz adaptacji i integracji z polskim społeczeństwem. Istotnym elementem projektu jest też rozwijanie i aktualizacja spójnej strategii integracyjnej na terenie województwa oraz zapewnienie specjalistycznych szkoleń dla koalicjantów - pracowników różnych instytucji zaangażowanych w projekt: nauczycieli, przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy oraz innych instytucji i organizacji. Realizacja zamierzonych celów zawiera się w czternastu działaniach zaplanowanych w latach 2018 - 2021.

W ramach programu realizowane są:

 • Spotkania warsztatowo-sieciujące dla koalicjantów
 • Organizacja konferencji dla koalicjantów
 • Prowadzenie punktów informacyjno-doradczych
 • Kursy języka polskiego dla dorosłych
 • Kursy metodyczne nauki języka polskiego jako obcego dla nauczycieli
 • Kursy adaptacyjne
 • Nauka języka polskiego jako obcego dla dzieci
 • Zajęcia wyrównawcze dla dzieci
 • Zajęcia konsultantów kulturowych w szkołach
 • Zajęcia nt. tradycji, historii i kultury polskiej w szkołach
 • Zajęcia adaptacyjne i rekreacyjno-integracyjne dla rodzin
 • Zatrudnienie asystenta języka ukraińskiego/rosyjskiego
 • Doradztwo zawodowe oraz tłumaczenia przysięgłe
 • Wydanie przewodnika dla cudzoziemców oraz inne działania o charakterze informacyjno-promocyjnym
 • Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: www.fami.uw.gda.pl

 

„Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji”