Rejestr centrów integracji społecznej - kliknij

Rejestr domów pomocy społecznej - kliknij

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa -kliknij

Rejestr klubów integracji społecznej - kliknij

Rejestr ośrodków i organizatorów turnusów dla osób niepełnosprawnych
Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - kliknij

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - kliknij

Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - kliknj

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach - kliknj

Rejestr zatwierdzonych indywidualnych programów integracji cudzoziemców - kliknij

Wykaz ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie - kliknij

Wykaz instytucji niosących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie - kliknij

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa. - kliknij

Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - kliknij

Wykaz środowiskowych domów samopomocy - kliknij

Wykaz zakładów aktywności zawodowej - kliknij

Wykaz zakładów pracy chronionej - kliknij

Wykaz podmiotów Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie/powiecie Województwa Pomorskiego - kliknij