Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin w celu złagodzenia skutków przestępstwa mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych, otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Funkcjonowanie oraz tryb udzielania pomocy uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 189).

Podstawowymi dostępnymi formami świadczeń pomocowych, jest możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej, a dodatkowo także wsparcie o charakterze majątkowym, tj.:

  1. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych.
  2. Pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową.
  3. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia.
  4. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny.
  5. Dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem.
  6. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu.
  7. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.
  8. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Pomoc będzie udzielana przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje na wniosek osoby pokrzywdzonej lub członka jej rodziny zgłoszony do podmiotu lub z własnej inicjatywy tego podmiotu (po wyrażeniu przez te osoby zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku).

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów podmiotów udzielających pomocy wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

Aktualne adresy są też publikowane na stronie BIP Wydziału Polityki Społecznej.