Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności" i zaprasza podmioty uprawnione (organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej Ustawy) do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących celów szczegółowych:

Cel nr 1: Zwiększenie samodzielności ób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej.

Cel nr 2: Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych.

Cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

Oferty konkursowe dotyczące województwa pomorskiego należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku do dnia 27 stycznia 2017 r.

 


 Poniżej załączone zostały, możliwe do przeglądania i pobrania: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2017, wzór karty oceny oferty konkursowej w ramach ww. Programu oraz wzór oferty realizacji zadania publicznego.