Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.Konkurs przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego, a także organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 przywołanej Ustawy, prowadzących działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

W bieżącym roku na realizację konkursu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3.000.000 zł.


Oferty konkursowe należy składać wyłącznie na formularzu oferty określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) i przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Program oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” do Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie do dnia 16 stycznia 2017 r. (obowiązuje data stempla pocztowego).

 

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się w załączonym poniżej, możliwym do przeglądania i pobrania, Ogłoszeniu o konkursie „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

Dodatkowo załączono, możliwe do przeglądania i pobrania: wzór Oświadczenia oferenta, wzór Kryteriów oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach ww. Programu oraz wzór oferty realizacji zadania publicznego.