Wojewoda Pomorski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) do udziału w pracach Komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych.

 
Szczegółowe informacje o naborze na członków komisji konkursowych zawarte są
w załączonych poniżej, możliwych do przeglądania i pobrania, "Ogłoszeniu o naborze do Komisji konkursowych na rok 2017" oraz "Formularzu zgłoszenia do komisji konkursowej" będącym załącznikiem do ww. Ogłoszenia.