Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach "Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020", edycja w 2017 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu "Senior+”, w tym Dziennych Domów "Senior+” i Klubów "Senior+" oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w skali kraju na realizację Programu w 2017 r. wynosi 30 mln zł

Dotację można uzyskać na realizację działań:

  1. moduł 1 - jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, które nie może być wyższe niż 300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu "Senior+” oraz 150 tys. zł w przypadku Klubu "Senior+”, z tym że wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych w ramach powyżej wskazanej kwoty na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu "Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu "Senior+”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior+” – 25 tys. zł.,
  2. moduł 2 - zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek. Dofinansowaniu z budżetu państwa w każdym roku kalendarzowym, w trybie konkursowym mogą podlegać działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki. Rocznie kwota dofinansowania na działalność bieżącą placówek uruchomionych w ramach Programu wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 300 z ł w Dziennym Domu "Senior+” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie "Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 40% całkowitego kosztu realizacji zadania.

Oferty konkursowe w wersji papierowej listem poleconym z terenu województwa pomorskiego należy przesłać lub złożyć osobiście do Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie do dnia 13 marca 2017 r.

Oferty konkursowe w postaci elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Poniżej załączone zostały, możliwe do przeglądania i pobrania wzory i oświadczenia w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Program Wieloletni SENIOR+ na lata 2015-2020” Edycja 2017 r.