Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił, w dniu 20 maja 2017 r., „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, dotyczący dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym poniżej, możliwym do przeglądania i pobrania, Ogłoszeniu Programu Asystent Rodziny.