Podobnie, jak w latach ubiegłych, Minister Rodziny Pracy i polityki Społecznej przyzna doroczne nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005, Nr 74, poz. 658).
     Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach:

  • indywidualnej - pracownikom socjalnym,
  • zespołowej - jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz podmiotom, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.).

 

     Zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia, kandydatów do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.
     Udokumentowane wnioski o przyznanie nagród indywidualnych i zespołowych zaadresowane do Wojewody Pomorskiego należy składać w Sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk), w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku.
     Do 31 sierpnia br., zaopiniowane pod względem formalnym wnioski o przyznanie nagród wraz z listami i dokumentacją wszystkich złożonych wniosków o przyznanie nagród indywidualnych i zespołowych, zostaną przekazane do Rady Pomocy Społecznej, działającej przy Ministrze Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
     Do 15 października br. Rada Pomocy Społecznej dokona merytorycznej oceny wniosków o przyznanie nagród oraz przedstawi ministrowi listę kandydatów nominowanych do nagród.
     Nagrody Specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej zostaną przyznane w dniu Pracownika Socjalnego.
 
Poniżej zamieszczony został, możliwy do pobrania, wzór wniosku o przyznanie nagrody.