Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchamia procedurę sporządzenia Sprawozdania z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie za rok 2016. Będzie ono przeprowadzane w Centralnej Aplikacji Statystycznej (sprawozdanie jednorazowe o symbolu DPS-IV-80-IR/2017).
W związku z powyższym skierowane zostało do ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w województwie pomorskim pismo zawierające szczegółowe informacje w przedstawionej sprawie wraz z wzorem tablicy sprawozdania i procedurą jego sporządzania.
 
Poniżej załączone zostały, możliwe do przeglądania i pobrania, ww. pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, z dnia 6 czerwca 2017 r. znak PS-II.046.5.2017.ES, wzór tablicy sprawozdania jednorazowe o symbolu DPS-IV-80-IR/2017 oraz procedura wypełniania sprawozdania jednorazowe DPS-IV-80-IR/2017.