Na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójnośœci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-–2020 (Dz. U. z 2016, poz. 217, z późŸn. zm.), Wojewoda Pomorski ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach drugiego ograniczonego naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), nr 8/2017/OG-FAMI, cel szczegółowy: Integracja/legalna migracja.
W ramach Projektu przewiduje się działania na rzecz obywateli państw trzecich (cudzoziemcy niebędący obywatelami UE) przebywających legalnie w Polsce, będących w trakcie uzyskiwania zezwolenia na legalny pobyt i beneficjentów ochrony międzynarodowej oraz bliskich krewnych obywateli państw trzecich, zamieszkujących/przebywających w województwie pomorskim, a także personelu pracującego z obywatelami państw trzecich. Partnerem w projekcie w zakresie wspólnej realizacji wskazanych działań może zostać dowolny podmiot (z wyłączeniem osób fizycznych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).

Poniżej załączono, możliwe do przeglądania i pobrania:

Ogłoszenie Wojewody Pomorskiego o otwartym naborze na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach drugiego ograniczonego naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Załącznik nr 2 - Deklaracja współpracy do przygotowania i realizacji projektu w ramach ograniczonego naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Załącznik nr 3 - Karta oceny formalnej i merytorycznej wyboru Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach drugiego ograniczonego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.