Dyrektor Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku informuje o rozstrzygnięciu w dniu 2 czerwca 2017 r., ogłoszonego przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 18 kwietnia 2017 r., otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2017 rok.
Organizacje, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2017 rok - prosi się o nadesłanie (pocztą podpisane oryginały oraz faxem na numer 58 30 14 337 lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dnia 26 czerwca 2017 r., następujących dokumentów:
1) zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania, w związku z otrzymaniem innej kwoty dotacji, niż ta która była wnioskowana w ofercie (z uwzględnieniem wszystkich źródeł, z których będą finansowane poszczególne wydatki) poprzez wypełnienie następujących tabel:
 - zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów,
 - przewidywane źródła finansowania zadania publicznego – aktualizacja.
Tabele te są tożsame z tabelami zamieszczonymi w części III oferty, w punkcie 8 i 9.
2) zaktualizowanego opisu poszczególnych działań i harmonogramu realizacji zadania (aktualizacja punktu III.6 i III.7 oferty).
Powyższe dokumenty będą załącznikami do umowy pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Organizacją. Prosimy aby aktualizacja tych dokumentów uwzględniała terminy od 1 lipca do końca grudnia br.
3) danych osób (imię i nazwisko, funkcja w organizacji) upoważnionych do podpisywania umów oraz aktualny numer konta, na które będzie przelana dotacja,

a także o przybycie osób upoważnionych (wraz z niezbędnymi pieczątkami) do zawierania umów w imieniu Organizacji do naszej siedziby (Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, pokój 296) w dniu 17 lub 18 lipca 2017 r. w godzinach 9.00 – 14.00 celem podpisania stosownej umowy (jej podpisanie warunkuje przekazanie dotacji na konto organizacji).


 

Poniżej załączone zostały, możliwe do przeglądania i pobrania, następujące informacje i dokumenty dotyczące rozstrzygniętego konkursu ofert:

1. Przyznane dotacje.
2. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - w formacie DOC.
3. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - w formacie PDF.
4. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego - w formacie DOC.
5. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego- w formacie PDF.
6. Zaktualizowany opis poszczególnych działań i harmonogram realizacji zadania publicznego - w formacie DOC.
7. Zaktualizowany opis poszczególnych działań i harmonogram realizacji zadania publicznego - w formacie PDF.
8. Znak informacyjny wojewody pomorskiego - w formacie DOC.
9. Znak informacyjny wojewody pomorskiego - w formacie JPG.