W dniu 17 sierpnia 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował o podniesieniu kwot zasiłków dla poszkodowanych przez nawałnice oraz uproszczeniu procedur związanych z uzyskiwaniem zgód na odbudowę i remont zniszczonych budynków.Poniżej załączone zostały, możliwe do przeglądania i pobrania:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1547)

oraz

zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w dniu 17 sierpnia 2017 r., Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.


Szczegółowe informacje w powyższym zakresie znajdują się na stronie Aktualności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16444,Minister-Mariusz-Blaszczak-wprowadzil-uproszczone-procedury-i-podniosl-zasilki-d.html).