Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Program „Opieka 75+” 2018, którego strategicznym celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej.
Program „Opieka 75+” 2018 umożliwia finansowe wsparcie gmin w realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 12 marca 20014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.), jakim jest świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).
Program „Opieka 75+” 2018 adresowany jest do gmin liczących do 20 tys. mieszkańców.
Na wsparcie finansowe mogą liczyć tylko te gminy, które świadczą usługi opiekuńcze samodzielnie, tj. poprzez pracowników ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy lub innych gminnych jednostek organizacyjnych.
Gminy, które spełniają kryteria Programu „Opieka 75+” 2018, ubiegając się o środki finansowe wypełniają formularze dotyczące zapotrzebowania na środki z rezerwy celowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2018 r.
Formularze powyższe, ujęte w postaci sprawozdania jednorazowego, będą umieszczone w Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Szczegółowe informacje o Programie „Opieka 75+” 2018 dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie: senior.gov.pl


 Poniżej załączone zostały, możliwe do przeglądania i pobrania, następujące materiały dotyczące Programu „Opieka 75+” 2018:

  1. Program „Opieka 75+” 2018.
  2. Wzór zapotrzebowania na środki budżetowe w ramach Programu „Usługi opiekuńcze 75+” 2018 na dofinansowanie zadania własnego gminy „usługi opiekuńcze”.
  3. Wzór zapotrzebowania na środki budżetowe w ramach Programu „Usługi opiekuńcze 75+” 2018 na dofinansowanie zadania własnego gminy „specjalistyczne usługi opiekuńcze”.
  4. Logo Programu „Opieka 75+” 2018.