Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. W bieżącym roku na realizację programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 6 000 000 zł.


Uprawnione podmioty przysyłają swoje oferty konkursowe (listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”) do Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie do dnia 7 lutego 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub składają ofertę w powyższym terminie osobiście.


Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym poniżej Ogłoszeniu o konkursie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018.
Ponadto, załączone zostały następujące dokumenty dotyczące programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018:

  1. Program „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.
  2. Oferta realizacji zadania publicznego - wzór w formacie DOC.
  3. Oferta realizacji zadania publicznego - wzór w formacie PDF.
  4. Załącznik nr 1 do Oferty realizacji zadania publicznego - wzór.
  5. Załącznik nr 2 do Oferty realizacji zadania publicznego - wzór.
  6. Załącznik nr 3 do Oferty realizacji zadania publicznego - wzór.