Wojewoda Pomorski ogłosił sprawozdanie z realizacji programu współpracy z podmiotami pozarządowymi za rok 2017 zgodnie z art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Poniżej załączony został, możliwy do przeglądania i pobrania, dokument dotyczący sprawozdania.