Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, dotyczący dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje o Programie zawarte są w załączonej informacji oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne.