Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w roku 2019.

W bieżącym roku na realizację tego zadania Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3.000.000 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach omawianego Programu Osłonowego wraz z wymaganymi załącznikami należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie: Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie osobiście w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 14 marca 2019 r., a jego wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Poniżej załączone zostały, możliwe do przeglądania i pobrania, Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2019 r. oraz ww. Program Osłonowy, a także następujące dokumenty dotyczące ogłoszonego konkursu:

  • ogłoszenie,
  • program,
  • wniosek o dofinansowanie projektu,
  • kosztorys projektu,
  • harmonogram realizacji projektu,
  • oświadczenie wnioskodawcy,
  • instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.