Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności do samodzielności” w roku 2019.

W bieżącym roku na realizację tego zadania Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3.000.000 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach omawianego Programu Od zależności ku samodzielności wraz z wymaganymi załącznikami wymienionymi w rozdziale IV Ogłoszenia (oprócz opinii wojewody) należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie: Program „Od zależności ku samodzielności” do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie do dnia 4 stycznia 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie osobiście w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 22 lutego 2019 r., a jego wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegółowe informacje o Programie zawarte są w załączonym poniżej Ogłoszeniu konkursu. Ponadto, załączone zostały, możliwe do przeglądania i pobrania, pozostałe wymienione w ogłoszeniu dokumenty dotyczące Programu:

  • Ogłoszenie konkursu,
  • Program "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2019 r.,
  • Oświadczenie oferenta,
  • Wniosek.