Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał Program „Opieka 75+” 2019, którego strategicznym celem jest zwiększenie godzin usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Program „Opieka 75+” 2019 umożliwia finansowe wsparcie gmin w realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508), jakim jest świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Program „Opieka 75+” 2019 adresowany jest do gmin liczących do 60 tys. mieszkańców, które świadczą usługi samodzielnie.

Na wsparcie finansowe mogą liczyć tylko te gminy, które świadczą usługi opiekuńcze samodzielnie, tj. poprzez pracowników ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy lub innych gminnych jednostek organizacyjnych lub poprzez spółdzielnie socjalne osób prawnych, których założycielami są jednostki samorządu terytorialnego.

Środki finansowe z programu będą mogły być przeznaczone na: dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Opieka 75+” w  roku 2018 i będą miały przyznane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w roku 2019, a także dofinansowanie na usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które nie otrzymywały tych usług w roku 2018.

Gminy, które spełniają kryteria Programu „Opieka 75+” 2019, ubiegając się o środki finansowe wypełniają formularze dotyczące zapotrzebowania na środki z rezerwy celowej  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2019 r.

Formularze powyższe, ujęte w postaci sprawozdania jednorazowego, są umieszczone w Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Szczegółowe informacje o Programie „Opieka 75+” 2019 dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie: senior.gov.pl

  
Poniżej załączone zostały, możliwe do przeglądania i pobrania, następujące materiały dotyczące Programu „Opieka 75+” 2019:
Program „Opieka 75+” 2019.

Pliki do pobrania:

Program „Opieka 75+” 2019