Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

W bieżącym roku na realizację programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 6 000 000 zł.

Ofertę konkursową wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać listem poleconym, z dopiskiem na kopercie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, do Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie do dnia 7 stycznia 2019 r., liczy się data stempla pocztowego, lub dostarczyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w załączonym poniżej Ogłoszeniu o konkursie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2019. Ponadto, załączone zostały następujące dokumenty dotyczące programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2019:

  • Program „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.
  • Załącznik nr 1 do Oferty realizacji zadania publicznego - wzór.
  • Załącznik nr 2 do Oferty realizacji zadania publicznego - wzór.
  • Załącznik nr 3 do Oferty realizacji zadania publicznego - wzór.