Wojewoda Pomorski zaprasza, na podstawie art. 15 ust. 2d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wskazanej powyżej Ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym poniżej Ogłoszeniu o naborze na członków komisji konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie „Programu współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Ponadto, załączono: formularz zgłoszenia do komisji konkursowej oraz klauzulę informacyjną (RODO).