Wojewoda Pomorski informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.


Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.


W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:

 1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 2. wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej,
 3. specjalistyczne poradnictwo tj. wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi,
 4. nauka w zakresie pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi.

 

Jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty mogą otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej  w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej).


Terminy naboru wniosków:

 1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody  w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
 2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie do 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia wniosków


Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 31 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Ministerstwa:


https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wychnieniowa-edycja-2019