Uprzejmie informujemy, że z dniem 27 marca 2021 r. ponownie nastąpiło czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
.

Wskazane wyżej ograniczenie funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi wynika
z treści rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (opublikowane pod adresem: https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/560).

Działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów pozostanie zawieszone do 11 kwietnia 2021 r. Dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego lub dzienny opiekun, na wniosek rodziców dzieci, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu  art. 6 pkt 5  ustawy  z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r., poz. 1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo - terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2  ustawy  z dnia  14 grudnia  2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r., poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek

mają obowiązek zapewnić opiekę oraz zajęcia opiekuńczo - wychowawcze  i edukacyjne  odpowiednio  w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, do których uczęszczają te dzieci.