Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

 

Szczegółowe informacje:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1219,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-centra-opiekunczo-mieszkalne  

 

UWAGA:

 

Terminy naboru wniosków:

 

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu)
– w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 17 czerwca 2021r.

– w zakresie Modułu II ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia  30 września 2021r.

 

Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, oraz dokumentami, o których mowa wyżej, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (załączniki nr 2 i 3 do Programu)

‒ w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia 16 lipca 2021 r.  (decyduje data wpływu do wojewody)

‒ w zakresie Modułu II ‒ w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku od gminy/powiatu.

 

Termin rozpatrzenia wniosków

 

Zespół do weryfikacji wniosków i list rekomendowanych wniosków przekazywanych przez wojewodów w ramach realizacji Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” weryfikuje wnioski i listy rekomendowanych wniosków przekazywanych przez wojewodów w ramach Programu oraz przedkłada Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego listy zweryfikowanych wniosków wraz z rekomendacją ich zatwierdzenia.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznego zatwierdzenia wniosków

– w zakresie Modułu I oraz Modułu II ‒ w terminie  21 dni od daty wpływu wniosku od Wojewody.

 

 

Wnioski skierowane do Wojewody Pomorskiego należy składać zgodnie z zał. Nr 1 do Programu listownie na adres Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (z dopiskiem na kopercie: Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”) lub złożyć  osobiście.