Podobnie, jak w latach ubiegłych, Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyzna doroczne nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005, Nr 74, poz. 658).

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach:

  • Indywidualnej - pracownikom socjalnym,
  • Zespołowej – jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz podmiotom,
    o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm).

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, kandydatów do nagród mogą zgłaszać przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Udokumentowane wnioski o przyznanie nagród indywidualnych i zespołowych zaadresowane do Wojewody Pomorskiego należy składać w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk), w terminie do dnia 30 lipca 2021 roku.

Do 31 sierpnia br., zaopiniowane pod względem formalnym wnioski o przyznanie nagród wraz z listami i dokumentacją wszystkich złożonych wniosków o przyznanie nagród indywidualnych i zespołowych, zostaną przekazane do Rady Pomocy Społecznej, działającej przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej.

Nagrody Specjalne Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej zostaną przyznane w Dniu Pracownika Socjalnego.

 

 

Wniosek o przyznanie nagrody specjalnej w zakresie pomocy społecznej – karta A (do pobrania poniżej).

Pliki do pobrania:

Karta-A.doc