Dyrektor Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku informuje o rozstrzygnięciu  ogłoszonego przez Wojewodę Pomorskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2021 rok.  Wsparcie z budżetu Wojewody otrzymało 55 podmiotów niepublicznych na realizację 62 projektów.

Organizacje, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2021 rok, prosi się o nadesłanie (pocztą podpisane oryginały i mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do  dnia  14 czerwca 2021 r., następujących dokumentów:

1.      zaktualizowanego kosztorysu, w związku z otrzymaniem innej kwoty dotacji, niż ta która była wnioskowana w ofercie  (z uwzględnieniem wszystkich źródeł, z których będą finansowane poszczególne wydatki) poprzez wypełnienie następujących  tabel:

           - Zaktualizowane zestawienie kosztów realizacji zadania,

           - Źródła finansowania kosztów realizacji zadania  – aktualizacja.

Tabele te  są tożsame z tabelami zamieszczonymi w części V  oferty (V.A i V.B)

2.      zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania (zgodnie z punktem III.4 oferty),

3.      aktualizacji rezultatów realizacji zadania (zgodnie z punktem III.6 oferty),

Powyższe dokumenty będą załącznikami do umowy pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Organizacją. Prosimy, aby aktualizacja tych dokumentów uwzględniała terminy od 1 lipca  do końca  grudnia br.  

Przy aktualizacji harmonogramu i kosztorysu prosimy o uwzględnienie szczególnej sytuacji związanej z pandemią. Realizacja zadań powinna się odbywać zgodnie z aktualnymi wytycznymi w tym zakresie. Ponadto dokonując aktualizacji kosztorysu, należy zachować wymogi wynikające z ogłoszenia konkursowego (minimum  5% wkładu finansowego oferenta, maksimum  20%  kwoty  dotacji udziału kosztów administracyjnych finansowanych z dotacji.

4.      danych osób (imię i nazwisko, funkcja w organizacji oraz numer PESEL)  upoważnionych do podpisywania umów oraz  aktualny numer konta Państwa Organizacji,  na które będzie przelana dotacja.

 

Szablony powyższych dokumentów dostępne są poniżej i na stronie internetowej Urzędu: www.gdansk.uw.gov.pl(>Urząd >Wydziały >Wydział Polityki Społecznej> Ogłoszenia i komunikaty).

Prosimy również o przybycie osób upoważnionych (wraz z niezbędnymi pieczątkami) do zawierania umów  w imieniu  Organizacji do naszej siedziby (Pomorski Urząd Wojewódzki  w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, pokój 296) w dniach  7, 8, 9  lipca br. celem podpisania stosownej umowy (jej podpisanie warunkuje przekazanie  dotacji na konto Organizacji). Konkretną datę  i godzinę Państwa przyjazdu do naszego Urzędu ww. celu należy ustalić telefonicznie pod numerem: 58 30 77 137 do dnia  21 czerwca br. Chcąc  zapewnić  bezpieczny przebieg procesu podpisywania umów bardzo prosimy o przybycie do Urzędu upoważnionych osób zaopatrzonych w środki ochrony osobistej. Jeśli osobisty udział przedstawicieli dofinansowanych Organizacji jest niemożliwy (np. ze względu na utrudniony dojazd), możemy przedmiotową umowę wysłać pocztą (wcześniej fakt ten należy zgłosić pod ww. numer telefonu – do dnia 25 czerwca br).