Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowane do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach:

Modułu II: WSPARCIE OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI,

Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności.

Na dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym przeznaczona jest kwota w wysokości 3 000 000 złotych.

Na realizację zadania publicznego można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 150 000 zł.

Oferty konkursowe wraz z załącznikami należy przesłać listem poleconym (z dopiskiem na kopercie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do dnia 03 września 2021 r. na adres:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej,

  1. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 

Szczegółowe informacje pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-dodatkowym-konkursie-ofert2