Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowało ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w dodatkowym otwartym konkursie ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” - edycja 2021 r.

Dofinansowanie otrzyma 30 podmiotów na łączną kwotę ok. 2,7 mln złotych.

Wszystkie organizacje dofinansowane w dodatkowej edycji konkursu powinny niezwłocznie przesłać do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRiPS  (ul. Nowogrodzka 1/3/5  00-513 Warszawa) wypełnione następujące dokumenty:

  • oświadczenie, że organizacja akceptuje przyznaną kwotę dotacji,
  • oświadczenie, że na realizację projektu wybranego w konkursie ofert Oferent nie otrzymał dotacji z innych źródeł (nie dotyczy to zadeklarowanego wkładu własnego pochodzącego z innych źródeł),
  • oświadczenie, że Oferent zapewni na realizację projektu środki finansowe z wkładu własnego określonego w ofercie,
  • 2 egzemplarze wypełnionej umowy
  • 2 egzemplarze uaktualnionego harmonogramu (jeśli terminy realizacji projektów wymagają uaktualnienia).

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z pracownikiem Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej 22 661 12 56.

Informacje oraz lista podmiotów rekomendowanych do dofinansowania w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2021 r. oraz wzór umowy do wypełnienia znajdują się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-dodatkowego-konkursu-ofert-pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym---edycja-2021