Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało ogłoszenie o rozpoczęciu dodatkowego naboru program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

 

Szczegółowe informacje:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1296,dodatkowy-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne

 

UWAGA:

 

Terminy naboru wniosków:

 

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu)

w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 11 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.

w zakresie Modułu II ‒ w terminie od dnia 11 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.   

 

Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, oraz dokumentami, o których mowa wyżej, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (załączniki nr 2 i 3 do Programu)

‒ w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. (decyduje data wpływu do wojewody).

 

Termin rozpatrzenia wniosków

 

Zespół do weryfikacji wniosków i list rekomendowanych wniosków przekazywanych przez wojewodów w ramach realizacji Programu, weryfikuje wnioski i listy rekomendowanych wniosków przekazywanych przez wojewodów w ramach Programu oraz przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego listy zweryfikowanych wniosków wraz z rekomendacją ich zatwierdzenia.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznego zatwierdzenia wniosków - w zakresie Modułu I oraz Modułu II ‒ w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku od Wojewody.

 

 

Wnioski skierowane do Wojewody Pomorskiego należy składać zgodnie z zał. Nr 1 do Programu listownie na adres Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku lub złożyć  osobiście.