Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020 poz. 821 ze zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. po. 305 ze zm.) ogłosił „Program asystent rodziny na rok 2021”, który zakłada dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego programu znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-programu-asystent-rodziny-na-rok-2021