Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów w ramach Programu "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2022.

Termin składania ofert: do 28 stycznia 2022 r.

Poniżej zamieszczono następujące pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o konkursie
  2. Program "Od zależności ku samodzielności"
  3. Wzór oferty
  4. Wzór oferty z komentarzem
  5. Oświadczenie oferenta
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych