Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisała nowy program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Do realizacji programu może przystąpić każda gmina w Polsce w zakresie realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, do których w czasie obowiązywania epidemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID–19. Gmina przystępując do realizacji programu przyjmuje uchwałą program osłonowy.

Gminy, w ramach programu, mogą skorzystać ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Nie ma wymogu zabezpieczania przez gminę wkładu własnego na realizację programu.

Na realizację ww. programu w województwie pomorskim przeznaczona została kwota w wysokości 4 594 347 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, skalkulowana w oparciu o liczbę osób w wieku 65 lat i więcej w województwie według danych GUS na 31.12.2021 r.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

  • Moduł I, w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
  • Moduł II mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Wojewoda dokona podziału na gminy przyznanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego środków, uwzględniając wnioski złożone przez poszczególne gminy oraz liczbę osób w wieku 65 lat i więcej w danej gminie.