Wojewoda Pomorski na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 ze zm.) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wskazanej powyżej ustawy do udziału w pracach Komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w edycji na 2022 r.

 

Poniżej zamieszczono pełny tekst ogłoszenia i formularz zgłoszenia do komisji konkursowej.