Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2022 i można składać wnioski na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:

MODUŁ I: PROFILAKTYKA

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH

Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ

Cel: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

W 2022 roku na realizację programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5 500 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy do dnia 21 lutego 2022 r. przesłać listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego)  lub osobiście złożyć   do:

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Na kopercie należy umieścić dopisek: „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.  

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert3

Uwaga! W ogłoszeniu konkursu wprowadzono kilka zmian, w odniesieniu do Programu obowiązującego w 2021 r.

Należy uważnie  zapoznać  się ze wszystkimi postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie na realizację zadania publicznego (w tym dot. modułu II i modułu III oraz spełnienia obowiązku informacyjnego, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych).