Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, opracowanego na podstawie art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), zwanego dalej „Programem”. Termin składania wniosków mija 15 marca 2022 r.

 Minister Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu w roku 2022 przeznaczył kwotę 3 000 000 zł.

 Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Jednostki te mogą wdrażać projekty samodzielnie lub zlecić ich realizację podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490).

Planowane w ramach Programu działania projektowe powinny uwzględniać ograniczenia i możliwości realizacji zadania związane z sytuacją epidemiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Należy w szczególności uwzględnić kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego osób realizujących poszczególne zadania oraz ich uczestników.

Podmiotem uprawnionym do aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach Programu jest:

  • Gmina/Miasto,
  • Powiat,
  • Województwo.

Opracowaną dokumentację w ramach wniosku o dofinansowanie projektu podpisują i składają do właściwego miejscowo Wojewody podmioty uprawnione do reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw samorządowych lub odrębnych upoważnień lub pełnomocnictw.

W przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osobę działającą na podstawie upoważnienia lub pełnomocnictwa konieczne jest dołączenie tego dokumentu do wniosku.

Wnioski  należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie: Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” do właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 15 marca 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie osobiście w Urzędzie Wojewódzkim.

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorilanego-w-tworzeniu-systemu-przeciewdzialania-przemocy-w-rodzinie