Wojewoda Pomorski ogłosił, w dniu 18 marca 2022 r., otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – edycja 2022. Termin składania ofert mija 22 kwietnia br.

Oferty konkursowe należy składać  wyłącznie na formularzu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października  2018 r. w  sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2057).

Poniżej załączone zostały, możliwe do przeglądania i pobrania, dokumenty dotyczące przedmiotowego konkursu:

  1. Ogłoszenie Wojewody Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2022 rok.
  2. Wskazówki dla aplikujących organizacji pozarządowych dotyczące wypełniania formularza oferty realizacji zadania publicznego.
  3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego w formacie w wersji edytowalnej.