Wojewoda Pomorski informuje, że Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał w dniu 20 kwietnia 2022 r. nowe Zasady udzielania pomocy finansowej, ze środków budżetu państwa z części 85 - Budżety wojewodów, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Poniżej publikujemy obowiązujące zasady wraz z załącznikami.