Dyrektor Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku informuje o rozstrzygnięciu ogłoszonego przez Wojewodę Pomorskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2022 rok. Wsparcie z budżetu Wojewody otrzymały 53 podmioty niepubliczne na realizację 60 projektów.

Organizacje, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2022 rok - prosi się o nadesłanie do dnia 10 czerwca 2022 r., w pierwszej kolejności pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., a następnie tradycyjną pocztą podpisane oryginały, następujących dokumentów:

1.      zaktualizowanego kosztorysu, w związku z otrzymaniem innej kwoty dotacji, niż ta która była wnioskowana w ofercie (z uwzględnieniem wszystkich źródeł, z których będą finansowane poszczególne wydatki) poprzez wypełnienie następujących tabel:

- Zaktualizowane zestawienie kosztów realizacji zadania,

- Źródła finansowania kosztów realizacji zadania – aktualizacja.

Tabele te są tożsame z tabelami zamieszczonymi w części V oferty (V.A i V.B)

2.      zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania (zgodnie z punktem III.4 oferty),

3.      aktualizację rezultatów realizacji zadania (zgodnie z punktem III.6 oferty),

Powyższe dokumenty będą załącznikami do umowy pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Organizacją. Prosimy, abyaktualizacja tych dokumentów uwzględniała terminy od 1 lipca do końca grudnia br.

Wskazana byłaby elastyczność przy sporządzaniu aktualizacji harmonogramu i kosztorysu uwzględniająca utrudnienia i zagrożenia zewnętrzne, w tym ewentualne ograniczenia pandemiczne.Realizacja zadań powinna się odbywać zgodnie z aktualnymi wytycznymi w tym zakresie. Ponadto dokonując aktualizacji kosztorysu należy zachować wymogi wynikające z ogłoszenia konkursowego (minimum 5% wkładu finansowego oferenta, maksimum 20% kwoty dotacji udziału kosztów administracyjnych finansowanych z dotacji.

4.      danych osób (imię i nazwisko, funkcja w organizacji oraz numer PESEL) upoważnionych do podpisywania umów oraz aktualnynumer konta Państwa Organizacji, na które będzie przelana dotacja.

Szablony powyższych dokumentów dostępne są poniżej i na stronie internetowej Urzędu: www.gdansk.uw.gov.pl(>Urząd >Wydziały >Wydział Polityki Społecznej> Ogłoszenia i komunikaty).

Prosimy również o przybycie osób upoważnionych (wraz z niezbędnymi pieczątkami) do zawierania umów w imieniu Organizacji do naszej siedziby (Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, pokój 296) w dniach 11, 12, 13 lipca br. celem podpisania stosownej umowy (jej podpisanie warunkuje przekazanie dotacji na konto Organizacji). Konkretną datę i godzinę Państwa przyjazdu do naszego Urzędu ww. celu należy ustalić telefonicznie pod numerem: 58 30 77 137 do dnia 24 czerwca br. Jeśli osobisty udział przedstawicieli dofinansowanych Organizacji jest niemożliwy (np. ze względu na utrudniony dojazd) możemy przedmiotową umowę wysłać pocztą (wcześniej fakt ten należy zgłosić pod ww. numer telefonu – do dnia 27 czerwca br.).