Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało ogłoszenie o rozpoczęciu  naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

 

Szczegółowe informacje:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1400,program-o-zmianie-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne-opublikowanego-w-maju-2021-r-oraz-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu

 

UWAGA:

 

Terminy naboru wniosków:

 

  1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu)

w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r.

– w zakresie Modułu II ‒ nabór ciągły od dnia 1 lipca 2022 r.    

 

  1. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, oraz dokumentami, o których mowa wyżej, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (załączniki nr 2 i 3 do Programu)

w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia 16 września 2022 r. (decyduje data wpływu do Ministra)

– w zakresie Modułu II ‒ w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku do wojewody  (decyduje data wpływu do Ministra)

 

Termin rozpatrzenia wniosków

 

Zespół do weryfikacji wniosków i list rekomendowanych wniosków przekazywanych przez wojewodów w ramach realizacji Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” weryfikuje wnioski i listy rekomendowanych wniosków przekazywanych przez wojewodów w ramach Programu oraz przedkłada Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego listy zweryfikowanych wniosków wraz z rekomendacją ich zatwierdzenia.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznego zatwierdzenia wniosków

– w zakresie Modułu I oraz Modułu II ‒ w terminie  45 dni od daty wpływu wniosku od Wojewody.

 

Wnioski skierowane do Wojewody Pomorskiego można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Jeżeli nie jest możliwe złożenie wniosku w ww. formie, dopuszcza się wersję papierową.