Wojewoda Pomorski informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił ogólnopolski konkurs dla pracowników socjalnych pn. „Projekt socjalny dla rodziny – środowiskowe formy wsparcia rodziny” w ramach realizowanego projektu pn. Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania, w Osi priorytetowej II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Celem Konkursu jest wyłonienie zrealizowanych w ośrodkach pomocy społecznej (OPS), powiatowych centrach pomocy rodzinie (PCPR) lub centrach usług społecznych (CUS) - w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. poz. 1818) - projektów socjalnych nakierowanych na wzmocnienie i wsparcie rodziny w jej drodze do odzyskania poczucia własnej wartości i niezależności.

Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszone projekty zrealizowane w okresie od 2019 r. do końca 2021 r.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać pocztą, adresując do Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2022 r. Decyduje data stempla pocztowego.

Poniżej zamieszczono do pobrania ogłoszenie o konkursie i regulamin wraz załącznikami.

UWAGA!

- Formularz zgłoszeniowy podpisuje dyrektor/kierownik PCPR/CUS/OPS.

- Załącznik nr 3 podpisuje dyrektor/kierownik PCPR/CUS/OPS i wszyscy realizatorzy projektu wskazani w formularzu zgłoszeniowym.

- Załącznik nr 4 podpisują wszyscy realizatorzy projektu wskazani w formularzu zgłoszeniowym.

Niewłaściwe wypełnienie lub podpisanie dokumentów traktowane będzie jako brak formalny, skutkiem czego zgłoszony projekt będzie odrzucony w fazie wstępnej i nie zostanie poddany ocenie merytorycznej.