Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowane do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach: Modułu II: „Wsparcie osób bezdomnych”.

Promowane i preferowane będą następujące działania:

  • prowadzenie działań interwencyjnych we współpracy z przedstawicielami służb publicznych, w tym poprzez prowadzenie streetworkingu skierowanego do osób przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych;
  • udostępnienie osobom bezdomnym możliwości skorzystania ze wsparcia punktów pomocy doraźnej (np. jadłodajni, punktów wydawania odzieży lub żywności) oraz placówek udzielających tymczasowego schronienia;
  • świadczenie kompleksowego wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności w mieszkaniach chronionych treningowych lub innych mieszkaniach ze wsparciem, przygotowujących pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagających te osoby w codziennym funkcjonowaniu;
  • udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej, w formie asystentury oraz prowadzenie terapii uzależnień dla osób bezdomnych;
  • wspieranie działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych.

Na dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym przeznaczona jest kwota w wysokości 5 000 000 złotych.

Oferty konkursowe wraz z załącznikami należy przesłać listem poleconym (z dopiskiem na kopercie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”) lub dostarczyć osobiście do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do dnia 23 września 2022 r. na adres:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej,

  1. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 14 października br.

W ramach przyznanej dotacji rozliczane będą wydatki związane z realizacją projektu poniesione w okresie od 17 października do dnia 31 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatkowy-nabor-ofert-w-konkursie-pokonac-bezdomnosc