Wojewoda Pomorski informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisała nowy program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Do realizacji programu może przystąpić każda gmina w Polsce w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. Gmina przystępując do realizacji programu przyjmuje uchwałą program osłonowy na rok 2023.

Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 80% przewidywanych kosztów całkowitych zadania.

Na realizację ww. programu w województwie pomorskim przeznaczona została kwota w wysokości 2 888 058 zł, skalkulowana w oparciu o liczbę osób w wieku 65 lat i więcej w województwie według danych GUS na 31.12.2021 r.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

  • Moduł I, w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
  • Moduł II mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Wojewoda dokona podziału na gminy przyznanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego środków, uwzględniając wnioski złożone przez poszczególne gminy oraz liczbę osób w wieku 65 lat i więcej w danej gminie. Wnioski należy złożyć poprzez wypełnienie stosownych sprawozdań w Centralnej Aplikacji Statycznej o następujących sygnaturach: MODUŁ I – znak: DPS-IV.293-KSz/2022 oraz MODUŁ II – znak: DPS-V.294-DW/2022 w terminie do 30 stycznia 2023 r.

Pliki do pobrania:

PROGRAM-KWS-2023.pdf