Wojewoda Pomorski informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg  ogłosiła nową edycję otwartego konkursu ofert w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2023.

Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

Na realizację konkursu przeznaczono 3 000 000 zł.

O dofinansowanie projektów zgłaszanych do otwartego konkursu ofert w ramach Programu mogą ubiegać się:

- jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, organizując na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, które z powodu występujących u nich zaburzeń psychicznych mają trudności w życiu codziennym;

- podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które mogą uczestniczyć w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie programów i projektów, wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Uprawnione podmioty nadsyłają swoje oferty konkursowe (listem poleconym z dopiskiem na kopercie Program ,,Od zależności ku samodzielności’’ – edycja 2023) do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 24 lutego 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub składają ofertę w powyższym terminie osobiście.