Wojewoda Pomorski informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, opracowanego na podstawie art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), zwanego dalej „Programem”.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu w roku 2023 przeznaczył kwotę 3 000 000 zł.

Podmiotem uprawnionym do aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach Programu jest:

-        Gmina/Miasto,

-        Powiat,

-        Województwo.

Opracowaną dokumentację w ramach wniosku o dofinansowanie projektu podpisują i składają do właściwego miejscowo Wojewody podmioty uprawnione do reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw samorządowych lub odrębnych.

1.      Wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu podmiot uprawniony składa za pomocą formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.

2.      Wnioski, o których mowa w ust. 1, wraz z załącznikami wymienionymi w pkt III, należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie: Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” do właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 10 marca  2023 r.(liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie osobiście w Urzędzie Wojewódzkim.

Link: