Dyrektor

ZBIGNIEW KMIECIK

 

Zastępca dyrektora 

Roman Słowiński

 

kontaktSekretariat

pok. nr 398p
tel.: 58 307 73 22
tel.: 58 301 02 81
fax: 58 301 54 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


SPRAWY INFORMACYJNO - INTERWENCYJNE PROSZĘ KIEROWAĆ DO WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel.: 58 307 72 04, 58 302 32 32 (całodobowe)
Bezpłatny tel. interwencyjny: 987


W skład Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wchodzą:
 • Oddział Bezpieczeństwa Publicznego
 • Oddział Planowania Kryzysowego
 • Oddział - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • samodzielne stanowiska pracy do spraw:
  • budżetu
  • obsługi prawnej
  • organizacyjno-administracyjnych
 •  

 


Do zakresu działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

 • w zakresie bezpieczeństwa publicznego:

 1. planowanie operacyjne w ramach przygotowań obronnych województwa realizowanych przez organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców,
 2. programowanie obronne, w tym opracowywanie i nadzór nad realizacją Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Pomorskiego, Programu Doskonalenia Obrony Cywilnej Województwa Pomorskiego oraz opracowywanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych,
 3. realizacja zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, w tym organizowanie i tworzenie systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz prowadzenie okresowych treningów tego systemu,
 4. prowadzenie ewidencji obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz planowanie i organizacja realizacji zadań w zakresie ich szczególnej ochrony,
 5. przygotowanie systemów łączności na potrzeby obronne państwa,
 6. przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
 7. organizacja szkolenia obronnego w województwie,
 8. kontrola realizacji zadań obronnych wykonywanych przez organy samorządu terytorialnego, organy administracji zespolonej i przedsiębiorców, na których wojewoda nałożył obowiązek realizacji zadań obronnych,
 9. realizacja zadań w zakresie przygotowań do militaryzacji,
 10. przygotowanie urzędu, jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji zespolonej województwa oraz przedsiębiorców do realizacji zadań wynikających z obowiązków wsparcia państwa - gospodarza (HNS),
 11. koordynowanie przedsięwzięć w zakresie współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC),
 12. organizacja i koordynowanie prowadzenia rejestracji i kwalifikacji wojskowej na terenie województwa pomorskiego,
 13. organizacja i planowanie akcji doręczania kart powołania do czynnej służby wojskowej na terenie województwa oraz sprawowanie nadzoru nad przebiegiem akcji kurierskiej,
 14. koordynowanie na obszarze województwa działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania i nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych,
 15. rozpatrywanie odwołań jako organ II instancji od decyzji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych,
 16. prowadzenie reklamacji od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w stosunku do pracowników urzędu,
 17. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
 18. opracowywanie planu obrony cywilnej województwa i opiniowanie planów obrony cywilnej powiatów (miast na prawach powiatów),
 19. organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej na szczeblu województwa,
 20. przygotowanie i zapewnienie działania wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
 21. tworzenie i przygotowywanie do działań wojewódzkich jednostek organizacyjnych obrony cywilnej oraz nadzór nad tworzeniem i przygotowywaniem do działania powiatowych jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
 22. koordynacja przygotowania i organizowania ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze województwa,
 23. zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej,
 24. integracja sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno – epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych, do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji sutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska na obszarze województwa,
 25. opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej,
 26. kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych
  • za) organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników odbywających służbę w obronie cywilnej,
  • zb) nadzór nad przygotowywaniem i zapewnianiem niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych,
  • zc) ustalanie zadań i kontrolowanie ich realizacji oraz koordynowanie przedsięwzięć obrony cywilnej wykonywanych przez szefów obrony cywilnej powiatów,
  • zd) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do wojewódzkich formacji obrony cywilnej,
  • ze) opracowywanie zbiorczych informacji za województwo dotyczących realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej,
  • zf) uzgadnianie powiatowych planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
  • zg) wyposażanie i utrzymywanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego,
  • zh) prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązków wojewody wynikających z ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
  • zi) prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązków wojewody wynikających z ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, a zwłaszcza opracowywanie i coroczna aktualizacja wojewódzkiego Planu wprowadzenia ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw w województwie pomorskim;
  • zj) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia;
  • zk) uzgadnianie sporządzonych przez operatorów oraz przedsiębiorstwa energetyczne planów ograniczeń w dostawie ciepła, opracowanie i prowadzenie wojewódzkiej bazy danych o przedsiębiorcach dostarczających ciepło oraz organizacja dystrybucji upoważnień do zakupu paliw stałych w sytuacji wprowadzenia ograniczeń;
 • w zakresie planowania kryzysowego:

 1. opracowywanie i aktualizowanie Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego,
 2. przygotowywanie, w oparciu o analizę zagrożeń w poszczególnych powiatach, zaleceń wojewody do Powiatowych Planów Zarządzania Kryzysowego,
 3. opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia wojewodzie Powiatowych Planów Zarządzania Kryzysowego,
 4. gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących infrastruktury krytycznej zlokalizowanej na terenie województwa,
 5. planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego,
 6. sporządzanie i aktualizowanie raportu cząstkowego o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego na potrzeby Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
 7. planowanie wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. współpraca z organizacjami pozarządowymi uczestniczącymi w reagowaniu na sytuacje kryzysowe,
 9. opracowywanie i aktualizowanie wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych,
 10. sporządzanie i aktualizowanie wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii chorób zakaźnych,
 11. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 12. realizowanie zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie oraz w infrastrukturze komunalnej,
 13. współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 14. przygotowanie działań związanych z wykazem przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego;
 15. sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich);
 16. rozpatrywanie zażaleń na niewniesienie przez straż gminną (miejską) wniosków o ukaranie do sądu, złożonych przez osoby zawiadamiające o wykroczeniu nie będące pokrzywdzonymi;
 17. realizowanie rządowych programów poprawy bezpieczeństwa;
 18. realizowanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;
 19. realizowanie zadań wynikających z ustawy o działaniach antyterrorystycznych;
 20. wydawanie aktów prawa miejscowego związanych z korzystaniem i ograniczaniem korzystania z wód w sytuacjach stanów nadzwyczajnych, w tym klęsk żywiołowych,
 21. ustanawianie i znoszenie terenów ochrony bezpośredniej i pośredniej w drodze aktu prawa miejscowego, w tym wskazywanie obowiązków przy ustanawianiu takiego terenu,
 22. ustanawianie obszarów ochronnych w drodze aktu prawa miejscowego, w tym wskazywanie ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów oraz korzystania z wód,
 23. uzgadnianie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym,
 24. uzgadnianie decyzji wydanych przez Wody Polskie w zakresie obniżenia piętrzenia wody lub opróżnienia zbiornika,
 25. uzgadnianie decyzji wydanych przez Wody Polskie w sprawie rozstrzygnięć w zakresie wykonywania urządzeń melioracji wodnych,
 26. współdziałanie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w zakresie opracowywania Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego,
  • uzgadnianie z Wodami Polskimi programów planowanych inwestycji w gospodarce wodnej,
  • na wniosek Wód Polskich, przyjmowanie w drodze aktu prawa miejscowego, planu utrzymania wód,
  • wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia własności urządzeń wodnych na rzecz właściciela wód, w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego,
  • nadzór nad działalnością Związków Spółek Wodnych,
  • ustalanie, w drodze decyzji, wysokości odszkodowania przy roszczeniach poszkodowanego – poza szkodami będącymi następstwem wykonywania pozwolenia wodnoprawnego albo dokonania zgłoszenia wodnoprawnego,
  • ustanawianie i znoszenie obwodów rybackich w drodze aktu prawa miejscowego,
  • realizowanie zadań wynikających z ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, w zakresie dokonywania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowywania planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszania i odwoływania pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
  • opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska wydawanych przez organy administracji niezespolonej, w ramach uzgadniania tych aktów przez wojewodę oraz rozpatrywanie spraw skargowo wnioskowych z zakresu ochrony środowiska,
  • zorganizowanie i koordynowanie ćwiczeń oraz treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
  • współpraca z organami zespolonej administracji rządowej oraz administracji niezespolonej prowadzącymi na terenie województwa działalność w obszarze wsi i rolnictwa, organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami zajmującymi się całokształtem spraw związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich,
  • prowadzenie działalności popularyzacyjnej w zakresie bezpieczeństwa powszechnego,
  • prowadzenie bazy danych organizacji pozarządowych województwa mogących uczestniczyć w reagowaniu na sytuacje kryzysowe,
  • realizowanie przedsięwzięć w zakresie przygotowania województwa do okresu zimowego,
  • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi, erozji brzegu morskiego lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom,
  • opracowanie i aktualizacja wojewódzkiego planu ratowania zwierząt zaolejonych,
  • współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania odpadami,
  • prowadzenie spraw określonych w kompetencji wojewody w zakresie wynikającym z postanowień ustawy Prawo Atomowe,
  • uzgadnianie planów ochrony portów morskich;
 • w zakresie działalności Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 1. gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa, monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze województwa,
 2. dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa dla Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
 3. zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac,
 4. realizacja zadań stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa,
 5. planowanie użycia pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadań określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym,
 6. zarządzanie infrastrukturą informatyczną Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 7. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 8. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
 9. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 10. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 11. realizowanie zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Biuro Wojewody w tym zakresie;
 12. realizowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o zgromadzeniach w zakresie:
  • postępowania uproszczonego,
  • zgromadzeń cyklicznych;
 13. współpraca z Biurem Logistyki w zakresie nadzoru nad monitoringiem budynku,
 14. opracowanie i bieżąca aktualizacja procedur działania w systemie zarządzania kryzysowego,
 15. prowadzenie i nadzorowanie wykorzystania Centralnej Aplikacji Raportującej (CAR) przez administrację publiczną województwa pomorskiego do ewidencjonowania zdarzeń z obszaru odpowiedzialności,
 16. prowadzenie bazy danych o zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo, życie i zdrowie ludzi,
 17. pełnienie funkcji lokalnego administratora systemu (LAS) Pem-HEART SNPI OPAL,
 18. zarządzanie infrastrukturą informatyczną wydziału na potrzeby obronności państwa, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, współpraca z Wojewódzką Inspekcją Weterynaryjną, Lasami Państwowymi, Polskim Związkiem Łowieckim i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • w zakresie systemu powiadamiania ratunkowego:

 1. obsługa zgłoszeń alarmowych, z wyłączeniem systemów sygnalizacji pożarowej, o których mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w tym:
  • odbiór zgłoszeń alarmowych,
  • powiązanie zgłoszeń alarmowych z danymi teleadresowymi miejsca zgłoszenia oraz jego pozycją geograficzną,
  • wybór odpowiedniej grupy podmiotów, do której są skierowane zgromadzone dane o zgłoszeniu alarmowym,
  • przekazywanie, gdy zachodzi taka potrzeba, zgromadzonych danych drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, a w uzasadnionych przypadkach - wraz z przekierowaniem połączeń telefonicznych zgodnie z kwalifikacją zgłoszeń do podmiotów ratowniczych,
 2. wymiana danych o zgłoszeniach alarmowych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym z podmiotami ratowniczymi lub podmiotami pomocniczymi,
 3. wprowadzanie do systemu teleinformatycznego, i ewidencjonowanie w tym systemie danych dotyczących treści zgłoszeń alarmowych, w tym nagrań rozmów telefonicznych obejmujących całość zgłoszenia alarmowego, danych osób zgłaszających i innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycji geograficznych, informacji o miejscu zdarzenia i jego rodzaju oraz skróconego opisu zdarzenia;
 4. wykonywanie analiz związanych z funkcjonowaniem systemu na obszarze obsługiwanym przez centrum oraz tworzenie statystyk w zakresie liczby, rodzaju oraz czasów realizacji zgłoszeń alarmowych,
 5. współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego,
 6. wymiana informacji i danych, z wyłączeniem danych osobowych i nagrań rozmów telefonicznych, z podmiotami ratowniczymi, na potrzeby analiz,
 7. podejmowanie działań mających na celu przekazanie informacji o zgłoszeniach do podmiotów, do których zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska, których numery telefoniczne nie są obsługiwane w ramach systemu.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.