Dyrektor

ZBIGNIEW KMIECIK

 

Zastępca dyrektora 

Roman Słowiński

 

kontaktSekretariat

pok. nr 398p
tel.: 58 307 73 22
tel.: 58 301 02 81
fax: 58 301 54 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


SPRAWY INFORMACYJNO - INTERWENCYJNE PROSZĘ KIEROWAĆ DO WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel.: 58 307 72 04, 58 302 32 32 (całodobowe)
Bezpłatny tel. interwencyjny: 987


W skład Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wchodzą:
  • Oddział Bezpieczeństwa Publicznego
  • Oddział Planowania Kryzysowego
  • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
  • Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi       
  • Centrum Powiadamiania Ratunkowego
  • Oddział Ratownictwa Medycznego
  • Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-administracyjnych
  • Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej

 

 


Do zakresu działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

1) realizowanie zadań zarządzania kryzysowego w zakresie:

a) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa,
b) monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze województwa,
c) dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa
dla Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
d) współpraca z powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego,
e) zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
w tym dokumentowanie jego prac,
f) realizacja zadań stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa,
g) opracowywanie i aktualizacja Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego,
h) przygotowywanie, w oparciu o analizę zagrożeń w poszczególnych powiatach, zaleceń Wojewody do Powiatowych Planów Zarządzania Kryzysowego,
i) opiniowanie oraz przedkładanie do zatwierdzenia Wojewodzie Powiatowych Planów Zarządzania Kryzysowego,
j) ochrony infrastruktury krytycznej,
k) planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego,
l) planowanie użycia pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadań:

- współudziału w monitorowaniu zagrożeń,
- wykonywania zadań związanych z oceną skutków zjawisk zaistniałych na obszarze występowania zagrożeń - wykonywania zadań poszukiwawczo – ratowniczych,
- ewakuowania poszkodowanej ludności i mienia,
- wykonywania zadań mających na celu przygotowanie warunków do czasowego przebywania ewakuowanej ludności w wyznaczonych miejscach,
- współudziału w ochronie mienia pozostawionego na obszarze występowania zagrożeń,
- izolowania obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej,
- wykonywania prac zabezpieczających, ratowniczych i ewakuacyjnych przy zagrożonych obiektach budowlanych i zabytkach,
- prowadzenia prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu technicznego lub materiałów wybuchowych, będących w zasobach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- usuwania materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwiania, z wykorzystaniem sił i środków będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- likwidowania skażeń chemicznych oraz skażeń i zakażeń biologicznych,
- usuwania skażeń promieniotwórczych,
- wykonywania zadań związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej,
- współudziału w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych,
- udzielania pomocy medycznej i wykonywania zadań sanitarno – higienicznych i przeciwepidemiologicznych,

m) planowanie wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
n) gromadzenie informacji o występujących zagrożeniach, podjętych środkach zapobiegawczych i o działaniach, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej w zakresie planów operacyjno-ratowniczych,
o) współpraca z organizacjami pozarządowymi uczestniczącymi w reagowaniu na sytuacje kryzysowe,
p) opracowywanie i aktualizowanie wojewódzkiego planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz uzgadnianie powiatowych planów operacyjnych ochrony przed powodzią;

2) realizowanie zadań w zakresie ratownictwa medycznego:

1)    sporządzanie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) oraz jego aktualizacji oraz zbieranie danych do jego sporządzenia. 2)    analizowanie liczby, natężenia i czasu obsługi zgłoszeń przez dyspozytorów medycznych;

3)    analizowanie i realizacja bieżących zagadnień w zakresie nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PRM,  w tym:

a)    rozpatrywanie skarg w celu ich wyjaśnienia i zapewnienia właściwego działania systemu,

b)    prowadzenie nadzoru nad zespołami ratownictwa medycznego w zakresie wykorzystywania ZRM do celów określonych w ustawie o PRM (na podstawie pozycjonowania karetek, sprawozdań dysponentów),

c)    analizowanie odmów przyjęć pacjentów przewożonych przez ZRM do SOR, IP, CU;

4)    współpraca z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w zakresie przekazania przeprowadzania postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego,  przygotowywanie porozumienia z POW NFZ w tym zakresie oraz jego aneksów oraz nadzór nad jego realizacją;

5)    opracowywanie założeń dot. finansowania zespołów ratownictwa medycznego na kolejny rok budżetowy, w celu przedstawiania ich ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;

6)    współpraca z operatorem oraz zarządcą autostrady A1 w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na autostradzie A1 zespołów ratownictwa medycznego;

7)    prowadzenie ewidencji jednostek systemu PRM z obszaru województwa pomorskiego;

8)    nadzór nad działaniem aplikacji InfoMed;

9)    opracowywanie rocznych planów kontroli realizowanych w zakresie ratownictwa medycznego oraz opracowywanie okresowych sprawozdań ze stanu realizacji zaplanowanych kontroli;

10)współpraca z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny ratunkowej w zakresie prawidłowości funkcjonowania systemu PRM;

11)przeprowadzanie kontroli dysponentów jednostek systemu PRM, jednostek współpracujących z systemem PRM oraz podmiotów prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;

12)opracowanie materiałów w zakresie budżetu zadaniowego;

13)współpraca z województwami sąsiednimi w zakresie przygotowywania porozumień dot. współpracy jednostek systemu PRM;

14)współpraca z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym;

15)analiza i realizacja bieżących zagadnień w zakresie funkcjonowania systemu PRM, w tym zbieranie i analiza danych dot. zespołów ratownictwa medycznego, m.in. w celu   przestrzegania przez ZRM ustawowych parametrów czasów dotarcia oraz działania organizacyjne zmierzające do zapewnienia odpowiednich parametrów czasu dotarcia
na miejsce zdarzenia dla ZRM;

16)współpraca z lekarzami koordynatorami ratownictwa medycznego w zakresie spraw dotyczących funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie;

17)organizowanie i koordynacja systemu PRM poprzez wydawanie zaleceń dysponentom jednostek systemu PRM;

18)prowadzenie rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM z obszaru województwa pomorskiego – aktualizacja danych w rejestrze, w tym wydawanie decyzji administracyjnych o wpisaniu do rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM;

19)organizowanie szkoleń i spotkań celowych dla dysponentów jednostek systemu PRM, pozostałych szpitali w województwie oraz przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ratownictwa medycznego;

20)     wydawanie kart doskonalenia zawodowego dyspozytorom medycznym i ratownikom medycznym;

21)     zatwierdzanie, odmowa zatwierdzenia lub cofnięcie zatwierdzenia programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

3) realizowanie zadań przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie:

a) pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
b) organizowanie, przetwarzanie, sprawdzanie i przekazywanie informacji dotyczących sytuacji nadzwyczajnych.
c) podejmowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Centrum do koordynacji działań w razie zdarzeń kryzysowych.
d) gromadzenie, aktualizowanie baz danych i innych narzędzi dla potrzeb Centrum oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi wydziałami Urzędu, administracją samorządową, administracją zespoloną i niezespoloną oraz innymi służbami, inspekcjami i organizacjami pozarządowymi
e) pozyskiwanie informacji i opracowywanie dobowych meldunków o sytuacji w województwie, 
f) współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
g) nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
h) współpracy z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
i) monitorowanie sytuacji meteorologicznej województwa w oparciu o komunikaty i ostrzeżenia IMGW
j) współdziałania z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
k) realizacji zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej,
l) pełnienia całodobowego dyżuru lekarza koordynatora ratownictwa medycznego;

4) realizowanie zadań obronnych w zakresie:

a) planowania i programowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych województwa realizowanych przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego, a w tym:

- opracowywanie „Planu operacyjnego funkcjonowania województwa pomorskiego w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”,
- dokonywanie niezbędnych uzgodnień w zakresie planowania operacyjnego 
z Ministerstwami, Urzędami Centralnymi, administracją zespoloną i niezespoloną województwa, samorządem terytorialnym i przedsiębiorcami,
- przygotowywanie wypisów z planu operacyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego 
i przedsiębiorców oraz wytycznych Wojewody do opracowania planów operacyjnych przez te podmioty,
- sprawowanie nadzoru nad wykonaniem planów operacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorców,
- koordynacja planowania realizacji zadań obronnych przez wydziały Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- opracowywanie Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Pomorskiego na dziesięcioletni okres planistyczny uzgadnianie treści planu z Ministrem Obrony Narodowej oraz Wydziałem Finansów i Budżetu i sprawowanie nadzoru nad jego realizacją,
- opracowywanie corocznie aneksu do Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Pomorskiego,
- zbieranie danych od jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców oraz opracowywanie Narodowego kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych 
dla Ministra Obrony Narodowej,

b) organizacji i przygotowywania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, 
w tym obroną państwa, oraz funkcjonowania organów władzy publicznej na stanowiskach kierowania,
c) realizacji zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, 
w tym organizowania i tworzenia systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
d) prowadzenia ewidencji obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, a także planowania zadań w zakresie ich szczególnej ochrony,
e) koordynowania zadań w zakresie przygotowywania i wykorzystania transportu morskiego, kolejowego, samochodowego, lotniczego, żeglugi śródlądowej oraz infrastruktury drogowej i kolejowej na potrzeby obronne państwa,
f) przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa,
g) przygotowania i wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
h) organizacji szkolenia obronnego w województwie, a w tym:

- opracowanie programów szkolenia obronnego na sześcioletni okres planistyczny oraz planów szkolenia obronnego na każdy rok,
- opracowywanie corocznie wytycznych do szkolenia obronnego dla marszałka województwa, starostów prezydentów miast na prawach powiatu oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast),
- uzgadnianie programów i planów szkoleni obronnego opracowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

i) prowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych wykonywanych przez jednostki organizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorców,
j) realizacji zadań gospodarczo-obronnych oraz prowadzenia Programu Mobilizacji Gospodarki,
k) realizacji zadań w zakresie militaryzacji,
l) tworzenia, utrzymywania i finansowania rezerw państwowych,
m) prowadzenia spraw i realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia, 
n) współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi, na terenie województwa, 
przy realizacji zadań obronnych, 
o) opracowywania projektów zarządzeń i wytycznych Wojewody dotyczących spraw obronnych;

5) realizowanie zadań powszechnego obowiązku obrony w zakresie:

a) sprawowania nadzoru nad przygotowywaniem i przeprowadzaniem rejestracji wojskowej 
na terenie województwa pomorskiego,
b) organizowania i koordynacji prowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa pomorskiego,
c) rozpatrywania jako organ II instancji odwołań od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta) w sprawie uznania konieczności sprawowania przez osoby podlegające kwalifikacji wojskowej lub żołnierzy bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny – wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
d) rozpatrywania jako organ II instancji odwołań od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta) w sprawie uznania osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej lub żołnierza 
za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny - wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie, 
e) opracowywania i aktualizowania dokumentacji na szczeblu województwa oraz wydawanie wytycznych dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczących organizacji doręczania kart powołania do czynnej służby wojskowej, sprawowanie nadzoru nad zorganizowaniem akcji kurierskiej, sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
f) koordynowania na obszarze województwa działalności organów samorządu terytorialnego 
w zakresie planowania i nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych,
g) prowadzenie ewidencji świadczeń na szczeblu województwa i wykonywanie
corocznie sprawozdań w tym zakresie,
h) rozpatrywanie odwołań jako organ II instancji od decyzji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych – wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
i) prowadzenia reklamacji od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

6) realizowanie zadań obrony cywilnej, w tym:

a) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
b) opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
c) opracowywanie i uzgadnianie planów działania,
d) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
e) organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
f) przygotowywanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
g) tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
h) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
i) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
j) anowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
k) planowanie ochrony i ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
l) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
m) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne
i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,
n) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych, do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
o) przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
p) 143wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,
q) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
r) zapewnienie warunków do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej,
s) opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej,
t) opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań,
u) kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych,
v) ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
w) organizowanie i prowadzenie szkolenia ratowników odbywających zasadniczą służbę 
w obronie cywilnej,
x) przygotowywanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych,
y) ustalanie zadań i kontrolowanie ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej, w odniesieniu do szefów obrony cywilnej powiatów,
z) opracowywanie i aktualizowanie wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego 
w przypadku zdarzeń radiacyjnych,
za) inicjowanie działalności naukowo-badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej obrony cywilnej,
zb)współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa medycznego
i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań;

7) merytoryczny nadzór nad planowaniem i wykonywaniem wydatków w zakresie kwalifikacji wojskowej, obrony narodowej i obrony cywilnej;

8) realizowanie zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym:

a) szacowanie strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi oraz przygotowywanie wniosku Wojewody do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej,
b) opiniowanie indywidualnych wniosków o udzielenie kredytów inwestycyjnych i obrotowych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dotkniętych klęską żywiołową,
c) realizacja zadań związanych z pomocą państwa dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych gospodarstw rolnych,
d) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego;

9) sprawowanie nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych;

10) realizowanie rządowych programów poprawy bezpieczeństwa;

11) sporządzanie i aktualizowanie wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii chorób zakaźnych;

12) realizowanie zadań przez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w zakresie systemu powiadamiania ratunkowego:

a) przyjmowanie zgłoszeń alarmowych, w szczególności:

- kierowanie na numery alarmowe 112, 998 i 999,
- kierowanie na numery alarmowe innych podmiotów oraz jednostek samorządu terytorialnego, 
- z systemów monitoringu,
- przy wykorzystaniu innych dostępnych w centrum środków komunikacji,
- od Policji,
- od dyspozytorów Państwowej Straży Pożarnej spoza centrum,
- z innych centrów lub wojewódzkich centrów,
- od podmiotów ratowniczych i służb zlokalizowanych poza centrum,

b) zapewnienie obsługi numerów alarmowych, w tym numeru alarmowego 112,
c) zapewnienie obsługi zgłoszeń obcojęzycznych, w tym kierowanych na numer alarmowy 112,
d) zapewnienie wymiany informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy operatorami numerów alarmowych i dyspozytorami centrum oraz wymiany informacji pomiędzy centrum 
a dyspozytorami spoza centrum,
e) kierowanie zasobów ratowniczych podmiotów ratowniczych na miejsce zdarzenia, biorąc pod uwagę gotowość zasobów ratowniczych podmiotów ratowniczych, rodzaj zagrożenia 
i najkrótszy czas dotarcia na miejsce zdarzenia,
f) przekazywanie do podmiotów ratowniczych informacji co najmniej o miejscu zdarzenia, rodzaju zagrożenia i liczbie poszkodowanych, przy użyciu dostępnych w centrum środków technicznych,
g) przekazywanie kierującemu akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych 
lub kierującemu działaniem ratowniczym informacji o aktualnych zasobach ratowniczych podmiotów ratowniczych,
h) wspomaganie działań ratowniczych poprzez dysponowanie kolejnych zasobów ratowniczych podmiotów ratowniczych, na podstawie informacji pozyskanych od kierującego działaniem ratowniczym lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych,
i) umożliwianie wykorzystywania baz danych i planów ratowniczych na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych oraz akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych 
i ich analizy,
j) dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych i akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych oraz archiwizowanie dokumentacji dotyczące tych działań i akcji,
k) analizowanie przebiegu działań i ćwiczeń ratowniczych.
l) dysponowanie sił ratowniczych i zespołów ratownictwa medycznego, a także koordynowanie oraz monitorowanie działań ratowniczych i medycznych czynności ratunkowych realizują w centrum:

- dyspozytorzy medyczni - w odniesieniu do zasobów ratowniczych podmiotów ratowniczych Państwowego Ratownictwa Medycznego z terenu działaniacentrum,
- dyspozytorzy Państwowej Straży Pożarnej w centrum - w odniesieniu do zasobów ratowniczych podmiotów ratowniczych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
i jednostek z nim współpracujących, zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.),
- dyspozytorzy innych podmiotów oraz jednostek samorządu terytorialnego, którzy realizują zadania systemu powiadamiania ratunkowego wobec swoich zasobów 
i prowadzonych przez nie działań.

13) realizacja innych zadań w zakresie:

a) prowadzenia całokształtu spraw związanych z realizacją obowiązków Wojewody wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, a w tym:

- wydawanie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
- prowadzenie wojewódzkiej ewidencji podmiotów posiadających koncesje na nabywanie, przechowywanie, używanie i przewóz materiałów wybuchowych przeznaczonych 
do użytku cywilnego,

b) prowadzenia całokształtu spraw związanych z realizacją obowiązków Wojewody wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, a zwłaszcza: opracowywanie i coroczna aktualizacja „Wojewódzkiego planu wprowadzenia ograniczeń na rynku paliwowym w razie zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i wystąpienia zakłóceń na rynku paliwowym”,
c) uzgadnianie sporządzonych przez operatorów oraz przedsiębiorstwa energetyczne planów ograniczeń w dostawie ciepła na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz 
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła,
d) reprezentowanie Wojewody w komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy na pracowników ochrony.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.